Generalforsamlingen 2015

Referat fra Generalforsamlingen 2015 i foreningen Det Kardiologisle Syndrom X
afholdt på Danhostel Ebeltoft, Ebeltoft
- onsdag den 6. maj 2015, kl. 14:00

Dagsorden:

 1. Formanden åbner generalforsamlingen, der vælges dirigent og stemmetællere.
 2. Formandens beretning om Foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab.
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Fremlæggelse af budgetforslag og fastsættelse af kontingent.
 6. Valg ifølge § 6.
  1. Valg af formand for 2 år.
  2. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år.
  3. Valg af 2 suppleanter for 1 år.
  4. Valg af stedfortrædende kasserer for 1 år.
  5. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år.
 7. Eventuelt.

Referent: Margot Johansen
Referatet godkendt og underskrevet: 16. maj 2015 af John Eskerod