Årsmøde og Generalforsamling 2015

       

Referat fra Generalforsamlingen 2015 i foreningen Det Kardiologisle Syndrom X

afholdt på Danhostel Ebeltoft, Ebeltoft - onsdag den 6. maj 2015, kl. 14:00


        Dagsorden:

1.    Formanden åbner generalforsamlingen, der vælges dirigent og stemmetællere.

2.       Formandens beretning om Foreningens virksomhed i det forløbne år.

3.       Kassereren forelægger det reviderede regnskab.

4.       Behandling af indkomne forslag

5.       Fremlæggelse af budgetforslag og fastsættelse af kontingent.

6.       Valg ifølge § 6.

a.       Valg af formand for 2 år.

b.      Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år.

c.       Valg af 2 suppleanter for 1 år.

d.      Valg af stedfortrædende kasserer for 1 år.

7.      Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år.

8.      Eventuelt.

 

Referat:

 

Ad pkt. 1:

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og Foreningens 20 år jubilæum. Hun læste et gratulationskort fra Foreningens tidligere formand Elsa Roost op og takkede Elsa for hilsenen. Formanden havde ligeledes en hilsen fra tidligere formand Tove Vemmelund, Viuf, til medlemmerne. Grethe Bjarup Riis havde en stor hilsen fra Inge og Tage Hansen, Vejle.

 

Herefter blev John Eskerod valgt som dirigent; og Sigurd Schou og Ari Johansen blev valgt som stemmetællere.

 

Dirigenten Konstaterede, at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne, og overgav ordet til formanden.

 

Ad pkt 2:

Formanden aflagde herefter beretning om det forgangne år:


Medens jeg skriver dette står solen højt på himlen og foråret har lang om længe nået Danmark. Det er virkelig dejligt især for mange af os som slås ekstra meget med vores sygdom i den kolde tid.

 

Det forløbne år har nok været mest travlt for Margot Johansen som jo er vores kasserer. Det har været et stort arbejde med bankskifte som gav en masse problemer især med nets men også med mange andre ting.

 

Betaling via girokort er blevet meget dyrt. Derfor har vi valgt, at I fremover skal overføre penge direkte til vores konto i banken, når det drejer sig om deltagelse i arrangementer. Men hvad angår kontingent, så vil I fortsat få tilsendt et girokort, som I skal betale, eller I bliver trukket via Betalingsservice, hvis I er tilmeldt det. Vi har valgt at beholde denne løsning ved kontingent, da rigtig mange af jer er tilmeldt Betalingsservice.

 

Hvis der er nogen af jer, der ikke er tilmeldt Netbank, kan I bede jeres bank overføre beløbet for jer til vores konto eller I kan vælge at betale til Margot, når I ankommer.

Det er der nogle af jer, der har valgt denne gang.

 

Der er også denne gang nogle af vore medlemmer, som ikke har betalt kontingent, og jeg beder dem der ikke har ordnet det om at indbetale det hurtigst muligt. Jeg skal skynde mig at sige, at alle der er til stede i dag har betalt, men denne beretning bliver lagt på vores hjemmeside og kommer i næste blad, så derfor har jeg valgt at tage det med her.

 

Som I alle ved blev vores sidste blad lidt forsinket pga. sygdom. Heldigvis var det ikke så længe, da Lone Mai Hertzum overtog hvervet som redaktør. Det vil jeg gerne takke Lone for mange gange: Det har du gjort godt Lone. Vi glæder os allerede til næste blad, som du laver. Det er svært at overtage fra Margot, som har gjort det fantastisk i så mange år. Tak for det Margot.

 

Du har også rigeligt med at passe jobbet som kasserer. Blandt andet er kravene fra Ministeriet blevet skærpet meget hvad angår brug af tilskudsmidler, og nu kræver de et specielt delregnskab. Her i vinter bad de om delregnskab for tilskud af aktivitetsmidler i 2012. Vi måtte betale de 5.000 kr. tilbage. De var beregnet på et IT-kursus til bestyrelsen, som vi ikke fik afholdt alligevel. Det kan være svært at søge midler, hvis ikke programmet ligger fast, når ansøgningen skal sendes ind til ministeriet.

 

Vi slås stadig med andre foreninger om at få vores sygdom slettet fra funktionelle lidelser. På et tidspunkt troede jeg det var lykkedes da jeg på deres hjemmeside ikke kunne finde vores sygdom nævnt men desværre var det bare omformuleret på siden. Vores sygdom står der stadig, så vi fortsætter med at slås for at få den slettet. Som sagt, vi der har diagnosen er ikke ramt så hårdt; men nye patienter er hårdt ramt da det er svært at få hjælp, hvis de har fået at vide, at de lider af en psykisk lidelse, som de betegner det.

 

Som I nok har læst i bladet har Hjerteforeningen lukket en del centre rundt omkring i landet. Man kan dog stadig få hjælp ved at ringe til dem og rundt omkring i landet dukker de op med hjertebilen og så kan man henvende sig der eller kontakte de forskellige regioner. Hjerteforeningen har igen fået ny direktør, nemlig Kim Høgh - tidligere koncerndirektør i Region Hovedstaden. Der sker mange ting i Hjerteforeningen og man kan altid gå på deres hjemmeside for at se hvad der sker rundt omkring i landet. Vi er naturligvis glade for de stadig støtter os, men jeg ved jo også at rigtig mange af os er medlem hos dem, selvom vi også samles i vores egen forening. Jeg tror de har meget at se til med alle de forskere som bruger pengene forkert. Det er vi virkelig kede af, for det gør jo at nogle ikke har den samme tillid til Hjerteforeningen som før. Vi vil dog stadig fortsætte med samarbejdet som altid har været godt. Sidste nyt: Hjerteforeningens formand Henrik Steen Hansen har valgt at stoppe. I stedet bliver den nye formand Anne Kaltoft som har haft et tæt samarbejde med foreningen i flere år.

 

Næste gang  vi afholder årsmøde bliver det på Sjælland. Muligvis på Ishøj Danhostel, hvis de kan har plads til os.

 

Vi afholder jo normalt årsmøde den første uge i maj, men på grund af Kristi Himmelfartsdag bliver det rykket til anden uge nemlig onsdag den 11. og torsdag den 12. maj. Da det bliver på Sjælland håber jeg jo at se flere derovre fra.

 

Jeg har kontaktet Eva Prescott og håber så inderligt hun melder tilbage om at kunne deltage næste år, så vi kan høre hvad hun er kommet frem til efter forskning i vores sygdom. Vi har endnu ikke bestilt et efterårsarrangement for vi ville gerne høre om der er stemning for det, inden vi gør det, så jeg foreslår at vi tager en snak om det under punktet Eventuelt. 

 

Formanden afsluttede sin beretning, som herefter blev godkendt af Generalforsamlingen uden spørgsmål eller kommentarer.

 

 

Ad pkt 3:

Kasseren gennemgik Årsregnskabet for 2014.

 

Årets resultat viser et overskud på 20.012,34 kr.

 

Medlemstallet har desværre været faldende i 2014, men vi håber, at det vender i 2015. Der er desværre en del medlemmer, der ikke har betalt kontingent, og dem opfordrer vi kraftigt til at få det gjort. Vi diskuterer i Bestyrelsen, hvad vi kan gøre for at vende tilbagegangen i medlemmer.

 

Generalforsamlingen godkendte herefter Årsregnskabet for 2014.

 

Ad pkt 4:

Der var ingen indkomne forslag.

 

Ad pkt 5:

Kasseren gennmgik Budget for kalenderåret 2015. Budgettet blev herefter godkendt af generalforsamlingen uden kommentarer.

 

Endvidere vedtog generalforsamlingen, at kontingent for det kommende år skal være uændret kr. 150 for enkeltmedlem og kr. 250 for parmedlemskab.

 

Ad pkt 6:

Herefter blev der foretaget valg til Bestyrelsen:

 

a.       Anni Skarsholt Jørgensen blev enstemmigt genvalgt som formand.

b.      Lone Mai Hertzum blev enstemmigt genvalgt som bestyrelsesmedlem.

c.       Irena Sørensen blev enstemmigt genvalgt som bestyrelsessuppleant for 1 år og indtræder som 1. suppleant.

       Liva Knap blev enstemmigt genvalgt som bestyrelsessuppleant for 1 år og indtræder som 2. suppleant.

d.      Irena  Sørensen blev enstemmigt genvalgt som stedfortrædende kasserer for 1 år.

 

 Formanden opfordrede kraftigt de tilstedeværende medlemmer til at overveje at opstille til bestyrelsen fremover. Den nuværende bestyrelse har efterhånden siddet en del år, og som alle bestyrelser bør der ske udskiftninger med jævne mellemrum for at få nytænkning og gode ideer. Ligeledes er vi i Bestyrelsen jo også syge og kan ikke holde evigt.

 

Ad pkt 7:

Frank Sørensen blev enstemmigt genvalgt som revisor for 1 år og indtræder som 1. revisor.

 

Frank Friis Pedersen blev enstemmigt genvalgt som revisor for 1 år og indtræder som 2.revisor.

 

Gert Jørgensen blev enstemmigt genvalgt som revisorsuppleant.

 

Ad pkt 8:

Karen Pallesen opfordrede Bestyrelsen til at overveje, om ikke Foreningen skal betale de ekstra penge til enkeltværelse, som det koster enlige deltagere. De har i forvejen mange udgifter til transport.

 

 Flere af medlemmerne mente, at det er gængs at man selv betaler ekstra for et enkeltværelse, idet alle overnatningssteder jo tager ekstra herfor.

 

Anni oplyste, at det kun er når man eksakt beder om et enkeltværelse, at man skal betale. der er mulighed for at dele et værelse med en anden, og det koster ikke ekstra. Imidlertid har vi behandlet det i Bestyrelsen, og efter en del diskussion har vi besluttet, at Foreningen fremover betaler halvdelen af denne udgift.

 

Lone Mai Hertzum introducerede sig selv som ny bladredaktør. Hun takkede varmt Margot Johansen for det arbejde hun har udført med bladet de sidste 10 år. Ligeledes var hun taknemlig for det oplæg, hun havde modtaget i forbindelse med det sidste blad.

 

Lone Mai opfordrede alle til at indsende indlæg til bladet; det behøver ikke kun at dreje sig om sygdom.

 

Formanden oplyste, at hun var begyndt at tage Red Oil, som var omtalt i sidste blad, med godt resultat, idet hendes kolesteroltal efter et par måneder var faldet til et meget lavt niveau.

 

Henrik Hertzum oplyste, at Red Oil er lavet på Krill, som er et skaldyr, og advarer mod at tage det, hvis man lider af skaldyrsallergi.

 

Formanden spurgte forsamlingen, om der var stemning for at Bestyrelsen igen i år laver et efterårsarrangement. Det var der, og Bestyrelsen tog dette til efterretning.

 

Marie-Louise Sørensen takkede Margot Johansen for arbejdet med bladet. Hun havde altid glædet sig meget til at læse det. Hun takkede også Lone Mai Hertzum for at ville overtage redaktørjobbet. Sidste blad, som Lone Mai havde lavet, var rigtig godt.

 

Der var ikke flere bemærkninger, og dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen.

 

Referent: Margot Johansen

Referatet godkendt og underskrevet: 16. maj 2015 af John Eskerod

Log ind
Bliv medlem af foreningen. Bestil ny adgangskode.

Nye brugere

  • Peter Friedrich...
  • Charlotte
  • Søren Bohn
  • Mvc1
  • Putte

Hvem er online

Der er i øjeblikket 0 brugere og 0 gæster online.