Referat fra Generalforsamling 2017

Referat fra Generalforsamlingen 2017 i Foreningen Det Kardiologiske Syndrom X.

Afholdt på Hotel Kryb i Ly, Taulov - tirsdag, den 2. maj 2017, kl. 14:00Dagsorden:

1. Formanden åbner generalforsamlingen, der vælges dirigent og stemmetællere.

2. Formandens beretning om Foreningens virksomhed i det forløbne år.

3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Fremlæggelse af budgetforslag og fastsættelse af kontingent.

6. Valg ifølge § 6:

     a. Valg af formand for 2 år.

     b. Ekstraordinært valg af kasserer for 1 år

     c. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

     d. Valg af 2 suppleanter for 1 år

     e. Valg af stedfortrædende kasserer for 1 år.

7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år.

8. Eventuelt.

 

 

Referat:

 

Ad pkt. 1:

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og ønskede alle et godt Årsmøde.

Formanden bemærker; at der er rigtig mange fra Sjælland der svigter når arrangementer/Generalforsamlingen afholdes i Jylland! Formanden giver tilkende, at dette er hun lidt ked af.

 

Susanne Juel og Elsa Roost er fraværende denne gang, grundet sygdom - Formanden overbringer en hilsen til forsamlingen fra begge.

 

Herefter blev John Eskerod valgt som dirigent.

 

John Eskerod takkede for valget og konstaterede, at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne, og overgav ordet til formanden.

 

 

Ad pkt. 2:

Formanden aflagde herefter beretning for det forgangne år:

 

Igen er der gået et år, siden vi sidst var sammen. Det første halvår var stille i foreningsregi, men så skal jeg da love for, der kom noget at tænke på.

 

Som jeg fortalte jer sidste år, var det jo min mening, at dette år var mit sidste år som formand i vores skønne forening. Da vi nåede januar i år, måtte jeg så tage det op til eftertanke, da jeg dagen før vores bestyrelsesmøde om vores regnskab blev ringet op af Margot, som meddelte mig at hun måtte stoppe pga. dårligt helbred. Jeg vidste godt, at jeg ikke kunne overtale Margot til at fortsætte. Hun er en dygtig pige, men også meget bestemt. Desuden er vi nødt til at tænke på, at vores helbred kommer i første række. I bestyrelsen er vi meget kede af, at Margot har det så dårligt pt, at det er blevet nødvendigt. Det gjorde jo så, at jeg ikke dagen efter kunne meddele, jeg selv ville stoppe. Jeg har haft mange søvnløse nætter over dette, men er jo bange for at foreningens liv er i fare, hvis både kasserer og formand holder det samme år. Jeg har derfor besluttet, at jeg fortsætter.

 

Tak til Margot for de mange år, du har været med i bestyrelsen. Du har gjort det så godt, at jeg ved du er svær at erstatte. Jeg har jo via vores blad søgt en ny kasserer, men har desværre ikke fundet en efterfølger, der kan klare det, som Margot har lavet for os. Derfor er vi blevet enige om i bestyerlsen, at vi må finde hjælp udefra. Vi har derfor søgt ministeriet om penge til hjælp til regnskab, og det lyder til vi kan få det bevilget. Det er jeg naturligvis glad for, men synes jo ikke det er den bedste løsning.

 

Jeg vil derfor opfordre jer alle til at tænke på, om der i jeres familie og omgangskreds skulle være en søn, datter eller en anden person, som kan hjælpe mod betaling. Det vil i første omgang være årsregnskab og regnskabet til ministeriet. Tænk over det og kontakt mig. I første omgang må jeg nok selv overtage posten, indtil vi har fundet en revisor eller en kasserer, som kan klare det hele. Hvis det ikke lykkes, håber jeg at en fra bestyrelsen vil tage det daglige arbejde med hjælp fra den revisor jeg finder. Vi skal tale om det på mødet i bestyrelsen, inden vi tager hjem herfra. Jeg har lovet Margot at hun bliver fritaget fra dags dato.

 

Som I måske husker, opfordrede Eva Prescott os til at overveje et nyt navn i vores forening. Det har vi talt meget om og har faktisk fået et godt forslag, nemlig Foreningen for Kardiologiske Småkarssygdomme. Jeg venter lige på svar fra Hans Erik Bøtker og Eva Prescott for at høre deres svar om navnet. Vi arbejder videre med det. Det "daglige" navn vil være Kardiologiske Småkarssygdomme. Desuden tror jeg på det vil bidrage med flere medlemmer. Vi er jo ikke forvændt med hjælp fra Hjerteforeningen, da de gør meget lidt for os med småkarssygdomme, desværre.

 

Bestyrelsen har arbejdet på et støtte medlemskab og er blevet enige om at prøve det. Mere om det i vores næste bllad. Prisen bliver 100 kr. årlig.

 

Bladet,ak ja! Vi har et flot blad, men hver eneste gang det skal udkomme, så sukker Lone Mai Hertzum efter indlæg fra jer medlemmer. Så lad dette være en opfordring. Det er et medlemsblad og ikke et blad fra bestyrelsen. HUSK DET!

 

Jeg har i det forløbne år stadig arbejdet sammen med 17 andre foreninger for at komme fænomenet Funktionelle Lidelser til livs. Det er meget svært, men vi arbejder videre på det og håber det lykkes på et tidspunkt.

 

Jeg har også haft et par henvendelser fra nogle nye medlemmer, som har klaget over et par læger og sygehuse. Man kan jo undre sig over, at der efter så mange år, stadig er læger og sygehuse der ikke ved noget om Syndrom X - især når jeg ved at nogle af vore medlemmer jævnligt er indlagt på disse sygehuse.

 

Jeg arbejder videre med disse to henvendelser og prøver efter bedste evne at hjælpe dem videre i sundhedssystemet. Både ved klager over læger, men også over sygehusene. Det er dog lykkedes at hjælpe det ene medlem videre via Skejby Sygehus. Det giver mod til at fortsætte kampen.

 

Flere medlemmer har efterspurgt Cannabis som smertestillende, så det er jeg i fuld gang med at undersøge om nogen har erfaring med det. Jeg har kontakt med en sygeplejerske fra Aarhus som ved ret meget om emnet. I hører mere om det, hvis jeg kan finde flere oplysninger.

 

Sidste nyt! Efter jeg havde skrevet beretning dukkede der nyt op i sidste øjeblik, så det får I lige med.

I søndags fik jeg en henvendelse angående kassererjobbet. Birthe Heise vil gerne hjælpe os og der faldt en sten fra mit hjerte. Det betyder meget for mig at foreningen kan bestå framover.

 

Efter jeg havde lavet min beretning fik jeg oplyst at EECP behandlingen i Danmark lukker ned pga. økonomien i behandlingen. Sørgerligt for de af vore medlemmer som har fået hjælp på Herning Sygehus.

 

Jeg undersøger sagen og I får mere at vide i næste blad. Jeg har hørt i min øresnegl at der er gang i en EECP behandling i privat regi.

 

Disse var ordene for denne gang.

Anni Skarsholt Jørgensen

 

Formanden afsluttede sin beretning, som herefter blev godkendt af Generalforsamlingen uden yderligere kommentarer eller spørgsmål.

 

 

Ad pkt. 3:

Kasserer Margot Johansen startede med at takke Formand Anni Skarsholt Jørgensen for de pæne ord.

 

Kassereren gennemgik herefter Årsregnskabet for 2016.

 

Årets resultat viser et lille underskud på knapt 5.000,00 kr.

 

Kassereren oplyste endvidere, at foreningen på nuværende tidspunkt tæller 176 medlemmer, hvoraf der er 41 parmedlemskaber.

Der er tilsyneladende ikke det store salg i foreningens "Shoppers" - Lone Mai Hertzum opper sig lidt og prøver, om et salgsfremstød af en art vil hjælpe på salget.

 

Generalforsamlingen godkendte herefter Årsregnskabet 2016 uden yderligere spørgsmål og kommentarer.

 

 

Ad pkt. 4:

Af indkomne forslag var følgende:

 

Birthe Heide foreslår, at de medlemmer der ønsker medlemsbladet fremsendt via Post Nord - selv skal afholde udgiften til porto for dette.

Birthe Heide vil gerne: "betale for den luksus det er at have bladet i fysisk form".

 

Der fremsættes argumenter for og imod.

Der er dog enighed om, at løsningen ikke ligger i, at sætte kontingentet op, svarende til dækningen af portoen - da dette kan betyde medlemsfrafald.

 

Generalforsamlingen har ikke umiddelbart nogle ideer til løsningen på dette, så Bestyrelsen beslutter at tage det op på næste bestyrelsesmøde - og efterfølgende meddele medlemmerne, hvad vi finder frem til.

 

Birthe Heide vælger dog at trække sit forslag tilbage, efter at have hørt Lone Mai Hertzums synspunkt om, at medlemsbladet er en af kerneydelserne som foreningen tilbyder sine medlemmer og som medlemmerne ikke skal betale ekstra for, at modtage.

 

Herefter fremkommer forslag fra salen om evt. at oprette mulighed for, at medlemmerne kan yde frivillige bidrag/indbetalinger - for eksempel sætte foreningens kontonummer i bladet, som medlemmerne kan bruge til dette formål.

 

Der diskuteres frem og tilbage - uden dog at nå frem til noget endegyldigt.

 

 

Ad pkt. 5:

Bestyrelsen og Generalforsamlingen har besluttet, at medlemskontingentet forbliver uændret for det kommende år: kr. 150 for enkeltmedlem og kr. 250 for par medlemskab - økonomien i foreningen er god for tiden, så ingen grund til at ændre på kontingentet.

 

Kassereren gennemgik Budget for kalenderåret 2017.

Følgende spørgsmål blev i den anledning stillet fra forsamlingen:

 

Der blev af flere spurgt ind til evt. bidrag fra Hjerteforeningen - vi søger dog ikke længere Hjerteforeningen om tilskud, da kravene er skærpet i en grad, at det er så godt som umuligt at modtage tilskud fra dem.

 

Budgettet blev herefter godkendt af Generalforsamlingen uden yderligere spørgsmål og kommentarer.

 

 

Ad pkt. 6:

Herefter blev der foretaget valg til Bestyrelsen:

     a. Formand Anni Skarsholt Jørgensen blev enstemmigt genvalgt for 2 år.

 

     b. Birthe Heide blev enstemmigt nyvalgt som bestyrelsesmedlem og

         tiltræder posten som kasserer for 1 år.

 

     c. Lone Mai Hertzum blev enstemmigt genvalgt som bestyrelsesmedlem for 2 år.

 

     d. Irena Sørensen blev enstemmigt genvalgt som 1. suppleant og

         Anne slagor Madsen enstemmigt nyvalgt som 2. suppleant - begge for 1 år.

 

     e. Pia Andersen blev enstemmigt valgt som stedfortrædende kasserer for 1 år.

 

 

Ad pkt. 7:

Frank Sørensen ønsker ikke genvalg som revisor.

 

Frank Friis Pedersen blev enstemmigt genvalgt som revisor for 1 år og indtræder som 1. revisor.

 

Gert Jørgensen blev enstemmigt nyvalgt som revisor for 1 år og indtræder som 2. revisor.

 

John Eskerod blev enstemmigt genvalgt som revisorsuppleant.

 

 

Ad pkt. 8:

Formand Anni Skarsholt Jørgensen har i år siddet på formandsposten i 10 år - det syntes vi i Bestyrelsen, at vi måtte markere og har derfor indkøbt en gave, som Jytte Jørgensen overbragte.

Jytte Jørgensen roser Anni for hendes aldrig svigtende entusiasme og store arbejde, som hun yder i foreningen - og slutter den lille tale af med få, men velvalgte ord: "Dig kan vi ikke undvære".

Forsamlingen klapper bifaldende.

 

Da der ikke var flere spørgsmål og eller bemærkninger, takker dirigenten for god ro og orden, og afsluttede Generalforsamlingen.

 

 

Referent: Lone Mai Hertzum

Referatet godkendt og underskrevet: 13. maj 2017 af John Eskerod

Log ind
Bliv medlem af foreningen. Bestil ny adgangskode.

Nye brugere

  • Peter Friedrich...
  • Charlotte
  • Søren Bohn
  • Mvc1
  • Putte

Hvem er online

Der er i øjeblikket 0 brugere og 0 gæster online.