Invitation til Årsmøde og Generalforsamling 2020 den 8 - 10 september 2020

Foreløbig dagsorden:

 • Formanden åbner generalforsamlingen, der vælges dirigent og stemmetællere.
 • Formanden beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 • Kassereren forelægger det reviderede regnskab.
 • Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
 • Andet navn til foreningen. Bestyrelsens forslag er ”Foreningen for kardiologiske småkarssygdomme”
 • Behandling af indkomne forslag.
 • Valg ifølge § 6.
  • Valg af 2 bestyrelsesmedlem for 2 år.
  • Nyvalg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år.
  • Valg af 2 suppleanter for 1 år.
  • Valg af stedfortrædende kasserer for 1 år.
 •  Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år.
 • Eventuelt.

 

På valg er:
Sekretær Charlotte Lauridsen, modtager ikke genvalg.
Næstformand og fondsansøger Jytte Jørgensen, modtager genvalg
Kasserer Pia Andersen, modtager genvalg.

 

Dagsordenforslag til behandling på generalforsamlingen skal være formand Anni Skarholt Jørgensen i hænde senest tirsdag, den 16. marts 2019.

 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen