Vedtægter

§ 1.
Foreningens navn er:

FORENINGEN DET KARDIOLOGISKE SYNDROM-X
Foreningens hjemsted er den til enhver tid siddende formands adresse.

 

§ 2.
Foreningens formål er:

- At udbrede kendskabet til sygdommen DET KARDIOLOGISKE SYNDROM-X, og andre småkarssygdomme uden væsentlige forkalkninger i hjertets kranspulsårer, samt disse sygdommes følger overfor bl.a. myndigheder, læger, andet sundhedsfagligt personale, samt familiemedlemmer. At samarbejde med læger og andet sundhedsfagligt personale, der forsker i disse sygdomme for, at få information og ny viden om sygdommene, samt om nye behandlingsmuligheder.

 

§ 3.
Medlemmer:

Som medlem af Foreningen kan optages personer, der har fået stillet diagnosen DET KARDIOLOGISKE SYNDROM-X, eller diagnose på anden småkarsygdom, uden væsentlige forkalkninger i kranspulsårerne, samt disse patienters pårørende.

 

Medlemmerne udøver deres indflydelse på generalforsamlingen.

 

Som støttemedlem kan optages enkeltpersoner, virksomheder, foreninger og institutioner.
Støttemedlemmer har ingen stemmeret eller anden indflydelse på foreningens virke.

 

Indmeldelse i foreningen sker ved henvendelse til kasserer eller formand.
Udmeldelse skal ske skriftlig til kasserer eller formand.

 

§ 4.
Medlemskontingent:

Ved medlemskab betales normalt kontingent for den første, og 2/3 kontingent for det næste familiemedlem

 

Støttemedlemmer betaler 2/3 kontingent.

 

§ 5.
Generalforsamling:

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes inden 1. juni, og indkaldes skriftligt med mindst 8 ugers varsel.

Med indkaldelsen skal følge dagsordenen, samt det reviderede regnskab, budgetforslag og forslag til medlemskontingent.

 

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 7 uger før generalforsamlingen. Disse fremsendes til medlemmerne senest 4 uger før generalforsamlingen.

 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset antallet af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
Alle afgørelser træffes af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer ved simpelt flertal (jfr. dog § 11. og § 12.)

 

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

Skriftlig afstemning skal finde sted, hvis et medlem ønsker det.

 

Ledsagere til medlemmer kan overvære generalforsamlingen, og kan af dirigenten tildeles taleret.

 

Dagsordenen skal indeholde:

1.    Formanden åbner generalforsamlingen og der vælges dirigent, referent og stemmetællere.
2.    Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3.    Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.
4.    Behandling af fremsatte forslag til dagsordenen.
5.    Fremlæggelse af budgetforslag og forslag til medlemskontingent til godkendelse.
6.    Valg af formand og øvrig bestyrelse i henhold til § 6.
7.    Valg af to revisorer samt, en revisorsuppleant.
8.    Eventuelt.

 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsens medlemmer begærer det eller, når mindst 1/4 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt forlanger det, med angivelse af de punkter, der ønskes behandlet.
2/3 af underskriverne skal være til stede ved den ekstraordinære generalforsamling.

 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, skal ske med mindst 14 dages skriftlig varsel.

 

§ 6.
Bestyrelsen:

Foreningen ledes af bestyrelsen, der består af 5 medlemmer valgt på generalforsamlingen, for en periode af 2 år ad gangen.

 

I ulige år, vælges formand og 1 bestyrelsesmedlem.
I lige år, vælges Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer.

 

Genvalg kan finde sted.

 

Generalforsamlingen vælger hvert år en stedfortrædende kasserer blandt bestyrelsen.
Endvidere vælges 2 suppleanter til bestyrelsen.

 

Kandidater til bestyrelsen skal være stemmeberettigede medlemmer af foreningen.

 

Mindst 3 af de valgte bestyrelsesmedlemmer skal have fået stillet diagnosen: DET KARDIOLOGISKE SYNDROM-X, eller anden småkarsygdom uden væsentlige forkalkninger, i hjertets kranspulsårer.

 

§ 6a.
Snarest efter årsmødet konstituerer bestyrelsen sig med næstformand, sekretær og fondsansøger.

 

Bestyrelsen kan udpege kontaktpersoner.

 

§ 7.
Bestyrelsens arbejde:

Bestyrelsesmøder afholdes, når formand eller 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det – dog mindst 1 gang årligt.
Der føres mødeprotokol og eventuelle særstandpunkter skal føres til protokols. Referatet underskrives af bestyrelsesmedlemmerne.

 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og den skal gennemgås efter nyvalg.

 

Afgørelser træffes ved simpelt flertal.
Ved stemmelighed, er formandens stemme udslagsgivende.

 

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til at arbejde med specielle opgaver.

 

Bestyrelsen er berettiget til, at få dækket de faktiske udgifter i forbindelse med bestyrelsesarbejdet.

 

§ 8.
Tegningsret:

Formand og kasserer tegner foreningen.
Det vil sige, at beløb over 1.000 kr skal vedtages af begge.

 

§ 9.
Regnskab:

Foreningens regnskab følger kalenderåret.
Regnskabet revideres af 2 revisorer, som ikke behøver at være medlem af foreningen.

 

§ 10.
Medlemsblad:

Foreningen udsender mindst 2 gange årligt et medlemsblad, som bl.a. skal indeholde: foreningsmeddelelser, årsregnskab og beslutningsreferater fra bestyrelsens arbejde.

 

Den ansvarshavende redaktør udpeges af bestyrelsen blandt foreningens fuldgyldige medlemmer.
Støttemedlemmer modtager medlemsblad.

 

§ 11.
Vedtægtsændringer:

Vedtægtsændringer kan vedtages på en generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslagene.
Forslag til vedtægtsændringer skal være udsendt senest 4 uger før generalforsamlingen.

 

§ 12.
Opløsning:

Foreningen kan opløses, hvis 3/4 af de tilstedeværende medlemmer – ved skriftlig afstemning, stemmer derfor.
Ved foreningens ophør tilfalder foreningens midler en forskningsgruppe, som forsker i DET KARDIOLOGISKE SYNDROM-X, eller anden småkarsygdom.

Hvis der ikke findes en sådan forskergruppe, tilfalder midlerne Hjerteforeningen.

 

Ovenstående er vedtaget på generalforsamlingen af 5. maj 2004